با حضور امام جمعه شهر ورزنه 
موضوع :
فعالیت های انجام شده ,