افسران - اسرائیل رفتنی است / پوستر

نه با تفنگ، نه موشک، نه حتی مشت!
نیازی نیست..
روزی که به سراغ تو می آییم با **سطل های آبمان** می آییم
تا فرعون وار دست و پا بزنی در نیل بیداری مان!
آن روز نزدیک است...


 موضوع :
عکس ,  عمومی ,