خشکسالی با مردم شرق اصفهان چه کرد.....
فقط فقر در خانه هایشان رویید...عکس روز ... 13مهرماه 93موضوع :
اخبار ,