موضوع :
فعالیت های انجام شده ,  مراسم های صورت گرفته در شهر ,