موضوع :
مراسم های صورت گرفته در شهر ,  فعالیت های انجام شده ,