به گزارش اصفهان شرق:

شهر اژیه با جمعیت 4500 نفر در بخش جلگه شهرستان اصفهان قرار دارد. محل این شهر در خاور استان اصفهان و در منطقه‌ای کویری است.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10