بسیجیان گردان ۲۰۳ امام حسین(ع) با حضور در مزار شهدای شهر اژیه و نماز جمعه این شهر میثاقی جاوید با کبوتران جنگ و استقامت بستند.

01 02 03 04 06 08 09 12 13

موضوع :
مراسم های صورت گرفته در شهر ,